sobota, 6 listopada 2010

Kurs Oracle SQL. Funkcje agregujące

Funkcje agregujące


Funkcje agregujące, to takie funkcje, które zwracają jedną wartość wyliczoną na podstawie wielu wierszy.
Wszystkie funkcje grupowe ignorują wiersze zawierające wartość NULL w kolumnie, na której działają.

AVG

avg ([DISTINCT] wyrażenie) – funkcja oblicza wartość średnią wyrażenia dla wszystkich wierszy. W poniższym przykładzie jest to średnia zarobków pracowników.


COUNT


count ([DISTINCT] {wyrażenie|* }) – funkcja zwraca ilość wierszy dla których wyrażenie jest różne od NULL. Użycie gwiazdki powoduje zliczenie wszystkich wierszy w tabeli. W tym wypadku została wyświetlona ilość pracowników.

MAX


max (wyrażenie), min(wyrażenie) – funkcje obliczają maksymalną i minimalną wartość wyrażenia, wartość wyrażenia może być liczbą, ciągiem znaków lub datą. W poniższym przykładzie zostały wyświetlone najwyższa i najniższa płaca.SUM


sum ([DISTINCT] wyrażenie) – funkcja oblicza sumę wartości wyrażeń dla wszystkich wierszy.


Użycie klauzuli DISTINCT w powyższych funkcjach powoduje, że wiersze, dla których agregowane wyrażenie się powtarza, agregacji podlegają tylko jeden raz.
Przykładowo jeśli do przykładu pokazanego powyżej dodamy „distinct” przed salary,
otrzymamy sumę pensji bez powtórek – tj. jeśli pensję 2 osób będą takie same – wartość ich pensji policzona zostanie tylko raz:


Ten temat omawiam na poniższych szkoleniach:
• Podstawy Oracle SQL
• Podstawy SQL i PL/SQL
Możesz w nich uczestniczyć, a jako czytelnik tego bloga otrzymasz 10% zniżki - poinformuj o tym fakcie konsultanta.

1 komentarz: