poniedziałek, 5 grudnia 2011

Metody dostępu do danych. Indeksy i dostęp po indeksach

Co to jest index?

Jest obiektem bazodanowym niezależnym logicznie i fizycznie od tabeli. Pozwala uzyskać szybszy dostęp do danych. Indeksy zakłada się na kolumnę w tabeli, kilka kolumn naraz (do 32) . Bez nich wszystko będzie działać, jednak indeksy pozwolą nam szybciej dostać się do danych. Indeksy przechowują wartości kolumn na które są nakładane oraz ROWID wiersza.


Rodzaje indeksów

B-tree : Najczęściej wykorzystywane indeksy. Wykorzystuje się je tam gdzie dane w kolumnach na które zakłada się taki indeks są dość mocno zróżnicowane. Przykładowo nr pesel w tabeli ze wszystkimi obywatelami Polski. Nie przechowuje wartości nullowych. Tworzenie:

CREATE INDEX NAZWAINDEKSU ON NAZWATABELI(NAZWAKOLUMNY)

Bitmapowe: Wykorzystuje je się tam gdzie jest małe zróżnicowanie danych np. nazwa województwa w tabeli ze wszystkimi obywatelami Polski. Przechowuje wartości nullowe. Nie występują w wersji Express Edition Oracle.

CREATE BITMAP INDEX NAZWAINDEKSU ON NAZWATABELI(NAZWAKOLUMNY)

Złożone: Składają się z większej niż jedna ilości kolumn. Stosuje się je kiedy w warunku where, podczas łączenia tabel lub w grupowaniu występuje kilka kolumn naraz. Powinno się stosować w indeksie taką kolejność kolumn jak występuje w zapytaniach.

CREATE INDEX NAZWAINDEKSU ON NAZWATABELI(NAZWAKOLUMNY1, NAZWAKOLUMNY2)

Unikalne: Zakładane na te kolumny w których wartości są unikalne. Umożliwiają stosowanie unique scan.

CREATE UNIQUE INDEX NAZWAINDEKSU ON NAZWATABELI(NAZWAKOLUMNY)

Funkcyjne: Oparte na funkcjach które przetwarzają zawartość kolumn na które są nakładane. Stosuje się je kiedy w tabeli mamy dane nieprzetworzone, a wykorzystujemy przetworzone w zapytaniach.

CREATE INDEX NAZWAINDEKSU ON NAZWATABELI(NAZWAKOLUMNY*2)

Tabele zorganizowane indeksowo: To tabele o strukturze indeksu b-tree. Wykorzystuje się je często przy słownikach (w bazodanowym pojęciu). Taka tabela musi posiadać klucz główny.

CREATE TABLE NAZWATABELI(
KOLUMNA1 TYPDANYCH PRIMARY KEY,
KOLUMNA2 TYPDANYCH
) ORGANIZATION INDEX;

Skany po indeksach

Unique ScanWiemy już że przeszukiwanie indeksów będzie szybsze niż przeszukiwanie tabeli. Wiemy też że indeksy przechowują rowidy wierszy.
Jeżeli na kolumnie założymy indeks, Oracle będzie mógł go przeszukać pod kątem wartości przez nas podanych by odnaleźć rowid wiersza. Kolejność w tym przypadku jest taka:

  1. Oracle przeszukuje indeks w poszukiwaniu wartości 100
  2. Znajduje wartość w indeksie i odczytuje przypisany do tej wartości rowid.
  3. Poprzez rowid (adres fizyczny wiersza na dysku) Oracle dostaje się do wiersza w tabeli.

Ten rodzaj skanu wykorzystywany jest kiedy poszukujemy dane poprzez kolumnę z kluczem głównym, lub jeśli na kolumnie której dotyczy warunek nałożony jest indeks unikalny.


Range ScanSkan zakresowy, wykorzystywany jest kiedy stosujemy warunki typu < lub > na kolumnach na które założony jest index.


Full Scan

 


Jest to liniowe przeszukiwanie całego indeksu. Po co jest to not null? Założony mamy index b-tree, a jak wspomniałem wcześniej taki indeks nie przechowuje wartości null! Co za tym idzie , jeśli nie zagwarantujemy optymalizatorowi że albo w kolumnie nie ma wartości null (kolumna z warunkiem not null) albo nie powiemy mu że ewentualne wartości null nawet jeśli występują to nas nie interesują (warunkiem użytym w tym przykładzie), to optymalizator nie mając pewności czy zwróci wszystkie dane będzie wykonywał full scan ale po tabeli. Odnosi się to również do innnych rodzajów skanów!


Fast Full ScanWykorzystywany w przypadkach kiedy wszystkie informacje niezbędne do pobrania znajdują się
w indeksie. W takim przypadku w ogóle nie ma potrzeby sięgania do tabeli.


Skip Scan

Wykorzystywane wtedy gdy podczas przeszukiwania indeksu można pominąć bloki, w których z całą pewnością nie znajdziemy poszukiwanych przez nas danych.Skany po tabelach indeksowych
Zauważ że mimo że wykonuję pełny skan po tabeli, mam rodzaj skanu charakterystyczny tylko dla indeksów. Taka tabela zbudowana jest jak indeks (struktura drzewiasta). Dodatkową korzyścią
z tworzenia tabeli zorganizowanych indeksowo, jest możliwość stosowania na nich skanów typowych dla indeksów – np. unique scan. To sprawia że takie tabele użyteczne są np. przy
słownikach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz