poniedziałek, 2 lipca 2012

Podstawowe pojęcia



1. Podstawowe pojęcia

Baza danych
to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających
założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz komputerowy
program wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Baza danych
jest złożona z różnych elementów. Najważniejszymi z nich jest rekord podzielony na kilka
pól, w których są przechowywane informacje poszczególnych kategorii. Na przykład w
książce adresowej każdy rekord to zbiór informacji na temat jednej osoby. Składa się on z
kilku pól przechowujących takie informacje, jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.
W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii.


RDBMS
Relational Database Management System (RDBMS, dosłownie system zarządzania
relacyjną bazą danych) – to zestaw programów służących do korzystania z bazy danych
opartej na modelu relacyjnym.


SQL
strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do
umieszczania i pobierania danych z baz danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym.
Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi
zarządzania bazą danych (DBMS).Użycie SQL, zgodnie z jego nazwą, polega na
zadawaniu zapytań do bazy danych. Zapytania można zaliczyć do jednego z trzech
głównych podzbiorów:
SQL DML (ang. Data Manipulation Language – „język manipulacji danymi”),
SQL DDL (ang. Data Definition Language – „język definicji danych”),
SQL DCL (ang. Data Control Language – „język kontroli nad danymi”).


DML
DML (Data Manipulation Language) służy do wykonywania operacji na danych – do ich
umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. Najważniejsze polecenia z tego
zbioru to:
SELECT – pobranie danych z bazy,
INSERT – umieszczenie danych w bazie,
UPDATE – zmiana danych,
DELETE – usunięcie danych z bazy.



DDL
Dzięki DDL (Data Definition Language) można operować na strukturach, w których dane
są przechowywane – czyli np. dodawać, zmieniać i kasować tabele lub bazy.
Najważniejsze polecenia tej grupy to:
CREATE (np. CREATE TABLE, CREATE DATABASE, …) – utworzenie struktury
(bazy, tabeli, indeksu itp.),
DROP (np. DROP TABLE, DROP DATABASE, …) – usunięcie struktury,
ALTER (np. ALTER TABLE ADD COLUMN …) – zmiana struktury (dodanie kolumny
do tabeli, zmiana typu danych w kolumnie tabeli).


DCL
DCL (Data Control Language) ma zastosowanie do nadawania uprawnień do obiektów
bazodanowych. Najważniejsze polecenia w tej grupie to:
GRANT (np. GRANT ALL PRIVILEGES ON EMPLOYEE TO PIOTR WITH GRANT
OPTION) – przyznanie wszystkich praw do tabeli EMPLOYEE użytkownikowi PIOTR z
opcją pozwalającą mu nadawać prawa do tej tabeli.
REVOKE – odebranie użytkownikowi wszystkich praw do tabeli, które zostały
przyznane poleceniem GRANT.
DENY.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz